Archiwalna Strona Projekt "Pomorskie dzieciom" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Projekt "Pomorskie dzieciom"

DODANO: 2021-10-14 11:41:30

W dniu  16 września 2021 roku Powiat Gdański  zawarł umowę  z Województwem Pomorskim o udzielenie  grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  otrzymało grant w wysokości 341 880,00 zł, w tym 322 886,67 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 18 993,33 zł ze środków budżetu państwa.

Wsparcie w ramach grantu będzie realizowane w okresie od 1.05.2021 r. do 31.03.2023 r.

Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19 poprzez wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,  rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób usamodzielnianych, które przebywały w pieczy zastępczej, jak również pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka z powiatu gdańskiego.

W ramach projektu realizowane będą działania :

- Poradnictwo specjalistyczne, które obejmować   będzie między innymi  pomoc w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie kryzysom między innymi poprzez:

  1. diagnozowanie problemów i potrzeb poszczególnych członków rodziny zastępczej  i sytuacji opiekuńczo-wychowawczej;
  2. wzmacnianie w rolach rodziców, pomoc;
  3. doskonalenie umiejętności pedagogicznych rodziców zastępczych i prowadzących  rodzinne domy dziecka;
  4. prowadzenie działań adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi;
  5. udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
  6. udzielanie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.
  7. organizowanie indywidualnej, edukacyjnej pomocy w zakresie rodzicielstwa;

- Mediacje, terapia rodzinna oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.  Działanie obejmować będzie wsparcie osób tworzących rodziny zastępcze lub prowadzących RDD poprzez sfinansowanie indywidualnych terapii  rodzinnych oraz grup wsparcia dla osób prowadzących rodziny zastępcze i RDD.

- Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne. Zaplanowane działanie obejmować będzie wsparcie specjalistyczne w formie konsultacji psychiatrycznych i stosownej , zgodnej z zaleceniami indywidualnych terapii długoterminowych. Z uwagi na fakt, że ten rodzaj wsparcia będzie  bardzo zindywidualizowany i jak najbardziej dostosowany  do specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży np. sensoryczna,  terapia poznawczo behawioralną, psychoanalityczna, systemowa, czy też łączącą róże metody, zakłada się, że opiekunowie ( rodzice zastępczy) będą wybierać lekarza psychiatrę, czy też gabinety psychoterapeutyczne, w których będzie prowadzona terapia czy też leczenie wychowanka.

- Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Działanie obejmować będzie organizację cyklu szkoleń, w których uczestniczyć będą rodziny zastępcze, osoby prowadzące RDD i pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Tematyka szkoleń, warsztatów obejmować będzie problemy związane z pandemią i wpływem jej na zachowanie dzieci i młodzieży, między innymi z zakresu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży- profilaktyka i interwencja, uzależnień różnego rodzaju, cyberprzemocy, bezpieczeństwo w internecie. Tematyka warsztatów dostosowana będzie do zgłaszanych przez opiekunów na bieżąco potrzeb.

- Zapewnienie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej korepetycji i wsparcia w nauce. Działanie obejmować będzie zorganizowanie, dla najbardziej wymagających tej formy wsparcia dzieci, korepetycji z określonych przedmiotów Przewiduje się zatrudnienie korepetytorów indywidualnie do każdego dziecka oddzielnie w ramach umowy zlecenia.  O konieczności zapewnienia dziecku określonych dodatkowych zajęć decydować będzie koordynator w porozumieniu z opiekunem zastępczym.

- Superwizja dla  kadry pracującej bezpośrednio z  rodzinami zastępczymi. Działanie obejmować  będzie przeprowadzenie superwizji dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracującej bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.

Zakłada się, że realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zminimalizowania lub  zniwelowania negatywnych skutków pandemii COVID 19 wśród dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej ich bezpośrednich opiekunów ( rodzin zastępczych ) a także osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z rodzinami zastępczymi – pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

- Skorzystanie przez uczestników projektu ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  przyczyni się do lepszego zdiagnozowania skutków pandemii u dziecka, opiekuna, wyznaczenie najskuteczniejszej ścieżki wparcia psychologicznego, pedagogicznego.  Wzmocnienie opiekunów we właściwym wypełnianiu swoich ról pozwoli nie tylko na poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych ale również na niwelowanie różnego rodzaju trudnych emocji, stresu , poczucia ciągłego zagrożenia.

- Udział opiekunów zastępczych  w grupach wsparcia z udziałem doświadczonego pedagoga pozwoli to na wymianę własnych doświadczeń, przeanalizowaniu własnych emocji i zachowań, skonfrontowanie się z własnymi obawami , lękami i zrachowaniami w obliczu stresu. Udział opiekunów zastępczych  w grupach wsparcia przyczyni się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa, sprawstwa,  zapobiegnie ich wypaleniu zawodowemu.

- Udział w konsultacjach psychiatrycznych , przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy  pozwoli na podjęcie szybkiego leczenia  zarówno farmakologicznego , jak i terapeutycznego. Dodatkowo piętnaścioro wychowanków pieczy zastępczej będzie miało możliwość skorzystać

z długoterminowej terapii specjalistycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. Terapia korzystnie wpłynie na poczucie stabilizacji psychicznej wychowanków, zapobiegnie konieczności hospitalizacji  w specjalistycznym szpitalu, jak również poprawi ich funkcjonowanie zarówno w środowisku domowym , jak i szkolnym. Zminimalizuje skutki długotrwałej pandemii.

- Udział w cyklu szkoleń, warsztatów pozwoli rodzicom zastępczym na podniesienie swoich kompetencji umiejętności  wychowawczych co przyczyni się do większego poczucia bezpieczeństwa dzieci w pieczy zastępczej. Także pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  biorący udział w szkoleniach podniosą swoje kompetencje i będą potrafili dostosować swój warsztat pracy do specyficznych warunków jakie stworzyła pandemia COVID -19.

- Skorzystanie z indywidualnych korepetycji przez najbardziej potrzebujących w tym zakresie pomocy, wychowanków przyczyni się do nadrobienia zaległości i możliwość w późniejszym czasie samodzielnej nauki, jak również podniesie ich kompetencje w zakresie zdobywania wiedzy podczas nauki zdalnej.

- Dzięki udziałowi w superwizji pracownicy pieczy zastępczej   wzbogaca swój warsztat pracy, zapobiegną wypaleniu zawodowemu i tym samym wzrośnie ich efektywność i skuteczność w pracy z rodzinami zastępczymi. Wzrośnie poziom wiedzy i kompetencji pracowników pieczy zastępczej.

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona