Archiwalna Strona Turnusy rehabilitacyjne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Turnusy rehabilitacyjne

DODANO: 2021-12-27 10:25:19

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu - 14 dni.
Warunkiem uzyskania  dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest wymóg aby  ośrodek lub organizator turnusów spełniał określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wymogi:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać wpis do rejestru wojewody na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. 

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne na  stronie:
http://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

Zasady ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
-osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998, może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
- została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
-  w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze  środków Funduszu,
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu  wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
- zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:
- wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;
- opiekun:
a)    nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
b)    nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
c)    ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

  Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Procedura  dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych  przyjęta w 2022 roku

 1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.
 2. Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia wniosku o jego zarejestrowaniu i rozpatrzeniu merytorycznym.
 3. Złożony,  kompletny wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu podziału środków finansowych na 2022r przez Radę Powiatu Gdańskiego.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez PCPR i otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyznanego dofinansowania. Czyni to za pośrednictwem organizatora, który posiada aktualne uprawnienie do organizowania turnusu rehabilitacyjnego. Dokonując wyboru turnusu należy poinformować organizatora o rodzaju posiadanych ( i zaznaczonych przez lekarza we „wniosku lekarza”) schorzeniach, tak aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego z nich. Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem informacji o dofinansowaniu ponosi wyłącznie Wnioskodawca.
 5. PCPR nie zwraca kosztów turnusu rehabilitacyjnego , który odbył się przed przyznaniem dofinansowania.
 6. W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, należy przekazać do PCPR w Pruszczu Gdańskim informację o wyborze turnusu, w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyła.
 7. Niedotrzymanie powyższych terminów będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymanego dofinansowania,
 8.  Jeżeli Wnioskodawca nie wykorzysta przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie PCPR o rezygnacji z przyznanego dofinansowania,
 9. Po przyjeździe na turnus rehabilitacyjny Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, Informację o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. Informacja o stanie zdrowia aktualna jest 3 miesiące.
 10. Wnioski złożone w  XII. 2021 r, tracą ważność z dniem 31.12.2021 i nie będą rozpatrywane  w 2022 r.

    druk wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego -

    - w formie papierowej      WORD  PDF

   -  w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona