Archiwalna Strona Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

DODANO: 2018-03-22 07:22:59

Nowe zasady wydawania kart parkingowych.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014 r.

Karty parkingowe dla osoby niepełnosprwanej

Kto zachowuje uprawnienia do karty parkingowej?

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby te na wymianę dokumentu będą miały 5 miesięcy, ale w tym celu mogą już od 1 lipca 2014 r. zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego dla miejsca swego zamieszkania.

W jaki sposób wymienić dokument?

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem*

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

 •  jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
 •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł  w kasie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,
 •  oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli**,
 •  oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności,o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 •  oraz do wglądu wyrok lub postanowienie sądu o sprawowaniu opieki lub kurateli nad osobą niepełnosprawną.

Dodatkowe informacje

Nowe karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 5 lat.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
po 1 lipca 2014 r. kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:

 •  osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N;
 •  osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r. 

Podstawa prawna

Akty prawne:

 •  ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446),
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870),
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818)
 • */ osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun,
 •  ubezwłasnowolnionych całkowicie lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

**/w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub ubezwłasnowolnionych częściowo.

Karty parkingowe dla Placówek 

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej /rodzaje placówek określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego/.Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Jak ubiegać się o kartę parkingową dla pklacówki

Do wniosku placówki załącza się:

 •  dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej w kasie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
 •  oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki,
 •  oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających  znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 •  oraz do wglądu upoważnienie do reprezentowania placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Druki do pobrania

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej   (pdf)

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona