Archiwalna Strona Pomoc uchodzcom - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Pomoc uchodzcom

DODANO: 2021-10-13 20:45:23

Pomoc integracyjna przysługuje uchodźcom, którzy w Polsce uzyskali:

 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą

lub

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

- w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

- w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Pomocy dla cudzoziemcy udziela się na wniosek cudzoziemcy złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

Pomoc  jest udzielana zgodnie w ramach indywidualnego programu integracji (IPI). Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania cudzoziemca), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Pomoc ma na celu wsparcie procesu integracji, a przysługuje od miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wniosek (wraz z kompletem dokumentów), o jej udzielenie. W przypadku osób przebywających w ośrodku dla cudzoziemców pomoc przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym opuścili oni ośrodek.

Cudzoziemiec, który  deklaruje miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Gdańskiego składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim , ul. Raciborskiego 2a  

Wniosek

Wniosek musi spełniać wymogi art. 91 ust. 5  ustawy o pomocy społecznej tj. zawierać:

- pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie Powiatu Gdańskiego,

- pisemne oświadczenie, że cudzoziemiec nie zwrócił się z podobnym wnioskiem na  terenie innego województwa,

- pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

          Ponadto w przypadku osoby, która uzyskała status uchodźcy do wniosku należy dołączyć kopię (art. 91 ust.6):

- decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,

- dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

          W przypadku cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć (art. 91 ust. 7):

- decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku Cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, do wniosku nalży dołączyć kopię:

- decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

- karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159  ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył wniosek.

PCPR W Pruszczu Gdańskim zobowiązane jest niezwłocznie, od dnia otrzymania kompletu wniosku powiadomić pisemnie o deklarowanym przez cudzoziemca miejscu pobytu Wojewodę Pomorskiego, który decyzją administracyjną wskazuje miejsce pobytu cudzoziemcowi opuszczającego ośrodek dla uchodźców.

Cudzoziemiec sam podejmuje decyzję o wyborze lokalu, w którym zamieszka, korzystając z pomocy realizatora programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą (art. 92 ust. 1)

Pomoc udzielana jest na wniosek w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 1. świadczenia pieniężne w wysokości od 647 zł do 1376 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
  1. utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
  2. pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. pracę socjalną,
 4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Zakres pomocy i zobowiązań w związku z zawartym indywidualnym program integracji.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres formy pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązuje cudzoziemca w szczególności do:

 • zameldowania się w miejscu zamieszkania,
 • zarejestrowania się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
 • uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
 • współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach (nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu),
 • podejmowania uzgodnionych działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej,
 • przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie niezwłocznie przekazuje Wojewodzie Pomorskiemu podpisany przez Cudzoziemca program integracji wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji – celem jego zatwierdzenia – zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana miejsca zamieszkania

Zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca w okresie 12 miesięcy dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

 • podjęcie pracy z możliwością zamieszkania,
 • uzyskanie mieszkania,
 • łączenie rodzin w sytuacji, jeśli rodzina mogłaby wspólnie zamieszkać,
 • konieczność specjalistycznego leczenia, wymagająca zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy to cudzoziemca oraz członków rodziny).

Wszelkie zmiany mające wpływ na realizację indywidualnego programu integracji należy wnosić do Wojewody Pomorskiego w formie pisemnej wraz z wnioskiem i uzasadnieniem o celowości dokonywanych korekt.

Przyjęcie działań wykraczających poza zatwierdzony przez Wojewodę  Pomorskiego program integracji stanowi zgodnie z art. 94 ust. 3 art. 95 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podstawę do wstrzymania bądź ograniczenia pomocy.

Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu.

Wstrzymanie pomocy

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 • niewykonywania zobowiązań przyjętych w indywidualnym programie integracji, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego,
 • wykorzystywania pomocy niezgodnie z celem przyznania,
 • udzielenia nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji,
 • pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej powyżej 30 dni,
 • wszczęcia postępowania karnego - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odmowa pomocy

Pomocy dla cudzoziemca odmawia się w przypadku, gdy:

 • po wstrzymaniu pomocy cudzoziemiec ponownie nie wykonuje uzgodnień indywidualnego programu integracji, wykorzystuje pomoc niezgodnie z celem oraz udziela nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji,
 • cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy cofnięto mu ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

Druki :

- Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy  pdf  doc

- Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą pdf, doc

 

- Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI 

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona