Archiwalna Strona Pomoc repatriantom - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Pomoc repatriantom

DODANO: 2021-10-10 20:16:30

Osoba ubiegająca się o status repatrianta musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

 1. Jest polskiego pochodzenia;

2. Zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Zamieszkiwana na tych terenach musiało mieć miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 609 z pózn. zm.)

3. Nie zachodzą wobec niej poniższe okoliczności:
    a) utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji na podstawie niniejszej ustawy lub
   b) repatriowała się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów, lub
   c) w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
   d)  uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka.

4. Przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 577).

5. Złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

Udzielanie pomocy repatriantom odbywa się na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepisy dotyczące rodzaju udzielanej pomocy zostały określone w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 609 z pózn. zm.)

Udzielanie i wypłacanie pomocy finansowej jest zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomoc finansowa udziela się jednorazowo w postaci zasiłków ze środków budżetu państwa na:
- pokrycie kosztów przejazdu,
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie na każdego członka rodziny,
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu.

Repatriant, który poniósł koszty remontu lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, może liczyć na zwrot tych kosztów. Tej pomocy udziela ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów. Decyzję o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów w związku z wykonaniem remontu lub adaptacji mieszkania wydaje starosta. Jest to zadanie starosty z zakresu administracji rządowej.

Repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia prac, starosta właściwy dla miejsca zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez:

1. Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
    a) utworzenie stanowiska pracy,
    b) przeszkolenie repatrianta,
    c) wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona