Archiwalna Strona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

DODANO: 2021-09-06 18:11:23

Schronienie dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży

O pobyt w domu samotnej matki  i kobiet w ciąży mogą ubiegać matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Zgodnie z § 4 ust. 1, 2 oraz 3  Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U.2005r Nr 43, poz.418) osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Podstawę do wydania decyzji  o skierowaniu do Domu Samotnej Matki stanowi:

  • wniosek osoby zainteresowanej,
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych ,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (o ile takie jest),
  • opinia ośrodka pomocy społecznej zawierająca uzasadnienie pobytu w Domu Samotnej Matki.

Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Gdańskiego  przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  kompletną dokumentacje, na podstawie której wystawiana jest decyzja. Wydanie decyzji kierującej, poprzedzają uzgodnienia z Domem Samotnej Matki, jak również decyzję o odpłatności za pobyt w placówce.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla osób kierowanych do tego domu na podstawie decyzji Starosty Gdańskiego zostały ustalone  Uchwałą Nr XXXIX/ 273/2021 Rady Powiatu Gdańskiego  z dnia 2  sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zgodnie z art. 19 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , dotyczącym prowadzenia ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Powiat Gdański zawarł porozumienie  porozumienia z Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzącego Dom Samotnej Matki w Matemblewie, dotyczące udostępnia, w miarę posiadanych wolnych miejsc, pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu Powiatu Gdańskiego Porozumienie zostało zawarte do 31.12.2021.
        W roku 2021 całkowity koszt jednej osoby ( zarówno opiekuna , jak i dziecka) wynosi 40 zł za dobę.

Link do strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie: https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona