Archiwalna Strona Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DODANO: 2021-12-27 10:22:09

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne są to wyroby medyczne, przedmioty służące do leczenia i rehabilitacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów ruchu  (np. protezy kończyn, ortezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie).

Środki pomocnicze to przedmioty wspomagające funkcjonowanie różnego rodzaju narządów, takich między innymi jak narząd słuchu, czy wzroku (np. szkła okularowe, aparaty słuchowe, protezy powietrzne, materace przeciwodleżynowe itp.).

Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5  czerwca 2019 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby, które  posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym , lekkim, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy , orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998 r.
 • jeżeli przeciętny miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzających dzień złożenie wniosku nie przekracza kwoty:
    - 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 • Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie.
 •  wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań , na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 • Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Procedura przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  w roku 2022.

W celu ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze należy:

 1. uzyskać od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy Uwaga! Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, materac przeciwodleżynowy), natomiast na wózek inwalidzki i inne przedmioty specjalistyczne zlecenie wystawia lekarz specjalista,
 2. zlecenie zostaje potwierdzona automatycznie w systemie  NFZ,
 3. potwierdzone zlecenie przez NFZ dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,
 4. wypełniony wniosek wraz załącznikami ( w tym faktura oraz kopia zlecenia potwierdzona przez NFZ i sklep) złożyć w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim,
 5. wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dostarczenia wniosku o jego zarejestrowaniu
  i rozpatrzeniu merytorycznym,
 6. wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu podziału środków finansowych na 2022 r. przez Radę Powiatu Gdańskiego, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej,
 7. wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel,
 8. wnioskodawca każdorazowo zostanie poinformowany w formie pisemnej o wysokości dofinansowania lub jego odmowie,
 9. rozpatrzenie wniosku nie podlega odwołaniu w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 100% sumy kwoty limitu, o którym mowa w powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania na  aparaty słuchowe dla osób dorosłych - w wysokości maksymalnej do 1.000,00 zł. Przepisu tego nie stosuje się wobec dzieci oraz pełnoletnich osób uczących się oraz osób które otrzymały wyższy niż 800,00 zł limit z Narodowego Funduszu Zdrowia. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor PCPR może indywidualnie zmienić wysokość dofinansowania do aparatu słuchowego dla osób dorosłych.

Druk wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

- w formie papierowej   WODR    PDF

- w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona