Archiwalna Strona DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI NA POZIOMIE WYŻSZYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI NA POZIOMIE WYŻSZYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DODANO: 2022-03-22 10:15:56

 

ABSOLWENCIE ...

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI NA POZIOMIE WYŻSZYM

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

( ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)

 

 

Program „Aktywny samorząd” w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd” ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w powiecie gdańskim  (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe)

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO 10.10.2022 r.

                      

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie do programu „Aktywny Samorząd” można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia  (SOW) finansowanego ze środków PFRON:  www.sow.pfron.org.pl

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia:

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

 b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  – do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,  może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej ( w związku z pandemią).

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona