Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa

DODANO: 18-01-2022

Ogłoszenie nr 1/2022

o naborze na wolne stanowisko pracy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie.

1. Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia;
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność praktycznego zastosowania metod TSR, DM lub CBT,
 • umiejętność tworzenia programów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa

zapraszamy do udziału w grupach wsparcia dla rodzin zastępczych

DODANO: 07-01-2022

Z nowym rokiem rozpoczynamy kolejny cykl spotkań w formie grup spotkań dla osób prowadzących rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka.
Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

 • idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;
 • korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;
 • w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

czytaj więcej » zapraszamy do udziału w grupach wsparcia dla rodzin zastępczych

7 stycznia 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne.

DODANO: 05-01-2022

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  z dnia 8 grudnia 2021 r. dzień 07.01.2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022  ( sobota), tj. w dniu wolnym od pracy

czytaj więcej » 7 stycznia 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne.

Nabór na wolne stanowisko księgowa/księgowy

DODANO: 20-12-2021

Ogłoszenie nr 10/2021

Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze księgowa/księgowy   w Wydziale  Finansowym   

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko księgowa/księgowy

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania pracy 
 5. posiada wykształcenie wyższe,
 6. co najmniej trzyletni staż zawodowy,
 7. udokumentowany staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z księgowością ,
 8. doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
 9. znajomość zasad i zagadnień związanych z naliczaniem płac i pochodnych  od wynagrodzeń,
 10. obsługa programu „Płatnik”,
 11. znajomość prawa pracy ,
 12. znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej i budżetowej,
 13. znajomość obsługi programów księgowo-płacowych,
 1.  posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych oraz o samorządzie powiatowym,
 2.  posiada kompleksową znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej
  i budżetowej, sprawozdawczości budżetowej,

 II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach pomocy społecznej,
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i samorządowych,
 4. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach pomocy społecznej,
 5. posiada umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,  operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych,
 6. umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań,
 7. odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, wysoka kultura zawodowa,
 8. posiada umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. dodatkowym atutem będzie doświadczenie i zatrudnienie w księgowości w jednostkach budżetowych w pomocy społecznej,
 1. Zakres zadań na stanowisku

 

czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko księgowa/księgowy

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – 2022 r.

DODANO: 07-12-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III' w roku 2022.

Wsparcie dostępne jest w ramach: 

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

 1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 1. 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 300.000,00 zł dla autobusów;
 1. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu
 2.  obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby  niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację       przeciwdziałającą  degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

      6. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w   ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami    wykonawczymi.

Więcej informacji o programie dostępne na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Procedury realizacji programu i załączniki:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie od 1 do 11 lutego 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłymbezpośrednio do Pomorskiego Oddziału PFRON.

Dokumenty do pobrania- WNIOSEK

czytaj więcej » PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – 2022 r.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!