Aktualności

Nabór na stanowisko pedagoga w dziale pieczy zastępczej

DODANO: 18-10-2021

Ogłoszenie nr 8/2021

Nabór na wolne  stanowisko pedagoga

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza rekrutacje na stanowisko PEDAGOG  w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie- wyższe magisterskie o kierunku  pedagogika,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
 1. posiadanie prawo jazdy kategorii B;
 2. możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 3. znajomość nowoczesnych technik informatycznych;
 4. znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. ustawy o pomocy społecznej;
  3. ustawy o samorządzie powiatowym;
  4. ustawy o ochronie danych osobowych;
  5. ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  6. ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 1. Zakres zadań na stanowisku

 

czytaj więcej » Nabór na stanowisko pedagoga w dziale pieczy zastępczej

Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

DODANO: 18-10-2021

Ogłoszenie nr 7/2021

 

Nabór na wolne  stanowisko specjalisty pracy z rodziną

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza rekrutacje na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w dziale pieczy zastępczej

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie- wyższe o kierunku  pedagogika, psychologia lub  nauki o rodzinie,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
 1. posiadanie prawo jazdy kategorii B;
 2. możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 3. znajomość nowoczesnych technik informatycznych;
 4. znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. ustawy o pomocy społecznej;
  3. ustawy o samorządzie powiatowym;
  4. ustawy o ochronie danych osobowych;
  5. ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  6. ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 1. Zakres zadań na stanowisku

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , a w szczególności:

 1. udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2.  przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. współpraca w opracowaniu planu pracy z rodziną naturalną;
 4.  pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 5.  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;
 6. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 7. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 8. współpraca w opracowaniu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 9.  współpraca przy wydawaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 10. wydawanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz innych opinii na ich temat wymaganych niniejszą ustawą;
 11. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 12. współpraca z rodzinami zastępczymi w zakresie monitorowanie zadań realizowanych przez wolontariuszy,
 13. sporządzanie informacji statystycznych i analiz.
 1.  Warunki pracy na stanowisku

Miejsce pracy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – teren   powiatu gdańskiego

Wymiar czasu pracy –  pełen etat/ zastępstwo

Praca na przedmiotowym stanowisku -jest to praca głównie w terenie ( również w godzinach popołudniowych). Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu gdańskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką specjalisty pracy z rodziną).

Praca w systemie zadaniowego czasu pracy

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

Nabór na wolne stanowisko księgowa/księgowy

DODANO: 13-10-2021

Ogłoszenie nr 6/2021

Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze księgowa/księgowy   w Wydziale  Finansowym   

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko księgowa/księgowy

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania pracy 
 5. posiada wykształcenie wyższe,
 6. co najmniej trzyletni staż zawodowy,
 7. udokumentowany staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z księgowością ,
 8. doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
 9. znajomość zasad i zagadnień związanych z naliczaniem płac i pochodnych  od wynagrodzeń,
 10. obsługa programu „Płatnik”,
 11. znajomość prawa pracy ,
 12. znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej i budżetowej,
 13. znajomość obsługi programów księgowo-płacowych,
 1.  posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych oraz o samorządzie powiatowym,
 2.  posiada kompleksową znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej
  i budżetowej, sprawozdawczości budżetowej,

 II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach pomocy społecznej,
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i samorządowych,
 4. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach pomocy społecznej,
 5. posiada umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,  operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych,
 6. umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań,
 7. odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, wysoka kultura zawodowa,
 8. posiada umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. dodatkowym atutem będzie doświadczenie i zatrudnienie w księgowości w jednostkach budżetowych w pomocy społecznej,
 1. Zakres zadań na stanowisku

 

czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko księgowa/księgowy

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi

DODANO: 13-10-2021

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 12 października 2021 roku ogłosił otwarty  konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące 

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Uchwała nr 472/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 12 października 2021  o otwartym konkursie ofert .

 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi

Nierozstrzygnięty konkurs na placówkę opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi

DODANO: 30-09-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że zgodnie z  Uchwałą nr 452/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku Zarządu Powiatu Gdańskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.08.2023r, zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków , w tym z 4 miejscami interwencyjnymi z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące  nie wpłynęła żadna oferta dotycząca ww. ogłoszenia, w związku z czym konkurs nie został rozstrzygnięty.

czytaj więcej » Nierozstrzygnięty konkurs na placówkę opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!