Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Projekt „Moc jest w Tobie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                                                   

 

                                  

Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie w kwocie 40.400,00 zł na realizację projektu „Moc jest w Tobie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt przygotowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otrzymując dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Całkowity koszt zadania publicznego to 64.830,00zł.

Projekt  zgodny z priorytetem II Programu Osłonowego „ Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych  na rzecz osób zagrożonych  i doznających przemocy w rodzinie”.

Dzięki realizacji projektu zostaną przeprowadzone konsultacje zewnętrzne w gminach powiatu, których celem jest zwiększenie poziomu świadomości w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób dotkniętych przemocą. W ramach projektu realizowane są również zajęcia terapeutyczno – artystyczne i zapewniona  opieka nad dziećmi jako zwiększenie oferty pomocowej dla osób w kryzysie przemocy. Dodatkowo projekt umożliwia wsparcie finansowe w opracowaniu i wykonaniu materiałów reklamowych, które mają za zadanie podnoszenie świadomości, co do miejsc świadczących pomoc  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czas trwania projektu 1.07.2023 – 31.12.2023 

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a  tel/fax: 58 7732085/86 e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl