Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.

Sokrates

Przemoc wobec najbliższych jest zachowaniem wyuczonym i ukształtowanym społecznie. Ten, kto nauczył się zachowań przemocowych, może się ich oduczyć, a my potrafimy mu w tym pomóc.

Pomoc psychologiczna jest dla osoby stosującej przemoc szansą na wewnętrzną przemianę i odbudowanie związku w oparciu o partnerstwo i wzajemny szacunek. Udział w zajęciach psychoedukacyjnych może przyczynić się do tego, że sprawca przemocy potrafi powiedzieć sobie: Stop!

Gdzie należy się zgłosić:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim działa punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób objętych procedurą Niebieskiej Karty,
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.

Godziny przyjmowania petentów

Punkt konsultacyjny jest czynny w poniedziałki, w godzinach od 16.00 do 20.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

Fakt dobrowolnego zgłoszenia się na konsultacje pozostaje objęty tajemnicą.

Oprócz spotkań indywidualnych osoby stosujące przemoc mogą brać udział w zajęciach grupowych w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego.

Głównym celem udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym jest przede wszystkim zahamowanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu:

  • nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy,
  • nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych,
  • wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie,
  • umieli identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich,
  • umieli panować nad emocjami,
  • umieli kontrolować agresję.

Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez kuratorów sądowych, Prokuraturę, Sąd, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, pracowników socjalnych. Przed przystąpieniem do Programu niezbędne jest spotkanie z prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa. Konsultacja odbywa się podczas indywidualnego spotkania z prowadzącym grupę. Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej prowadzą kobieta i mężczyzna, posiadający kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy.