Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 r. życia)

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku

Dokumenty niezbędne do złożenia w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podpisany przez wnioskodawcę lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy wnioskodawcą jest dziecko w wieku 16 -18 lat lub osoba ubezwłasnowolniona, co należy potwierdzić wyrokiem sądu).
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.
 3. Posiadana dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia wnioskodawcy:
  1. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  2. kserokopie dokumentacji z poradni, w których leczy się wnioskodawca, tj. poradni specjalistycznych czy poradni ogólnej (z ostatnich 2 lat lub od ostatniego orzekania), potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  3. kserokopie wyników badań (laboratoryjnych, rtg, MR, CT, audiogram, spirometria, itp.), potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:
Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem (...) o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Czemu służy orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności?

Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • nabycie uprawnień do karty parkingowej, dodatku mieszkaniowego,
 • w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
 • nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Do kogo można się odwołać?

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do organu II instancji.

Druki do pobrania: