Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Punkt wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Bezpieczna Przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Zapraszamy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
tel. 882 574 525 (WhatsApp, Viber)
email: doradca.pruszczgda@cwii.org.pl
środa 10.00 - 18.00
czwartek 10.00 -16.00
piątek 10.00 - 18.00
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Zakres udzielane wsparcia:

 • Legalizacja pobytu, pracy, porady prawne, pomoc w składaniu wniosków na świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, pomoc w uzyskaniu renty itp.
 • Sprawdzenie prawa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • Wsparcie dla osób w sytuacji kryzysowej, pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy, zwolnionych z pracy i innych trudnych momentach życiowych.
 • Wsparcie psychologiczne.

W czasie obowiązywania stanu epidemicznego prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Приглашаем
Pайонный центр помощи семье в Пруще Гданском .
Тел. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
email:doradca.pruszczgda@cwii.org.p
Среда 10.00 - 18.00
четверг 10.00 -16.00
пятница 10.00 - 18.00
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Предоставляем следующие услуги:

 • Консультации относительно легализации пребывания, работы, юридические консультации, помощь в заполнении заявлений на семейные пособия, заполнения заявлений пособия на квартиру, получение решения комиссии об инвалидности, помощь в получении пенсии и т. д.
 • Проверка права на социальное и оздоровительное страхование.
 • Поддержка тех, кто находится в кризисной ситуации, потерпевших, испытывающих насилие, уволенных с работы и столкнувшихся с другими трудными жизненными моментами.
 • Психологическая поддержка

Во время эпидемического состояния мы просим Вас назначить встречу по
телефону или электронной почте. Мы рассматриваем каждое дело
индивидуально.

Welcome

Poviat Family Assistance Center in Pruszcz Gdański
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim)
tel. 882 574 525(WhatsApp, Viber)
email: doradca.pruszczgda@cwii.org.pl
Wednesday 10.00 - 18.00
Thursday 10.00 - 16.00
Friday 10.00 - 18.00
Skype: FAMI Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

The scope of support provided:

 • Advice on legalization of stay, work, legal advice, assistance in submitting applications for family benefits, housing allowances, obtaining a disability certificate, assistance in obtaining a disability pension, etc.
 • Checking the right to social and health insurance.
 • Support for people in crisis, victims of crime, experiencing violence, dismissed from work and other difficult moments in life.
 • Physiological assistance.

During the state of epidemic, please make an appointment by phone or e-mail in advance.
We treat each case individually.

80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1; email Fami12@cwii.org.pl
Przewodnik dla cudzoziemców PL