Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Pomoc uchodzcom

Uchodźca to osoba, która:

a) przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem lub które jest miejscem dawnego stałego zamieszkania;

b) żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych oraz

c) nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa lub nie chce do niego powrócić.

Cudzoziemcowi może być nadany w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy w rozumieniu Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego, o ile nie posiada on już tego statusu nadanego w innym państwie, które zapewnia mu rzeczywistą ochronę. Cudzoziemca ubiegającego się o status uchodźcy w Polsce obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawa o Cudzoziemcach i Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także ratyfikowane przez polski rząd konwencje.

Status uchodźcy:

Decyzję o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy podejmuje na wniosek cudzoziemca Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Postępowanie może zakończyć się na 3 sposoby:

1. odmowa nadania statusu uchodźcy i zgody na pobyt tolerowany, cudzoziemiec może odwołać się od tej decyzji (do Rady do spraw Uchodźców);

2. przyznanie zgody na pobyt tolerowany, który zrównuje w prawach cudzoziemca z obywatelem Polski, tzn. daje uprawnienia do pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatnej nauki oraz do podjęcia legalnej pracy;

3. przyznanie statusu uchodźcy, który daje te same prawa, co zgoda na pobyt tolerowany. Ponadto uchodźca otrzymuje Genewski dokument podróży. Oprócz otrzymania wspomnianych uprawnień uchodźca zostaje objęty rocznym programem integracyjnym, w ramach którego otrzymuje świadczenia na utrzymanie i naukę języka polskiego.

Udzielanie pomocy uchodźcom

Udzielanie pomocy uchodźcom odbywa się na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc uchodźcom w procesie integracji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat. Cudzoziemcowi, któremu nadano w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Sprawa załatwiana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pomocy integracyjnej udziela starosta – poprzez działające w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Wsparcie udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, przy czym uchodźca, którego małżonek jest obywatelem polskim, nie ma prawa do otrzymania pomocy integracyjnej. Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek uchodźcy (który obejmuje również małoletnie dzieci i małżonka, jeżeli posiadają status uchodźcy) złożony w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy. Wniosek powinien zawierać:

a) pisemną deklarację uchodźcy o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;

b) pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa;

c) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Do wniosku należy dołączyć kopie:

1) decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy;

2) Genewskiego Dokumentu Podróży wydanego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców;

3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium RP;

4) innych dokumentów, którymi dysponuje uchodźca, mogących pomóc w opracowaniu programu integracji.

Pomoc integracyjna przysługuje uchodźcom, którzy w Polsce uzyskali:

 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą

lub

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
  • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Pomocy dla cudzoziemcy udziela się na wniosek cudzoziemcy złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

Pomoc  jest udzielana zgodnie w ramach indywidualnego programu integracji (IPI). Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania cudzoziemca), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Pomoc ma na celu wsparcie procesu integracji, a przysługuje od miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wniosek (wraz z kompletem dokumentów), o jej udzielenie. W przypadku osób przebywających w ośrodku dla cudzoziemców pomoc przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym opuścili oni ośrodek.

Cudzoziemiec, który  deklaruje miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Gdańskiego składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim , ul. Raciborskiego 2a  

Wniosek

Wniosek musi spełniać wymogi art. 91 ust. 5  ustawy o pomocy społecznej tj. zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie Powiatu Gdańskiego,
 • pisemne oświadczenie, że cudzoziemiec nie zwrócił się z podobnym wnioskiem na  terenie innego województwa,
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Ponadto w przypadku osoby, która uzyskała status uchodźcy do wniosku należy dołączyć kopię (art. 91 ust.6):

 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć (art. 91 ust. 7):

 • decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku Cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kopię:

 • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159  ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył wniosek.

PCPR W Pruszczu Gdańskim zobowiązane jest niezwłocznie, od dnia otrzymania kompletu wniosku powiadomić pisemnie o deklarowanym przez cudzoziemca miejscu pobytu Wojewodę Pomorskiego, który decyzją administracyjną wskazuje miejsce pobytu cudzoziemcowi opuszczającego ośrodek dla uchodźców.

Cudzoziemiec sam podejmuje decyzję o wyborze lokalu, w którym zamieszka, korzystając z pomocy realizatora programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą (art. 92 ust. 1)

Pomoc udzielana jest na wniosek w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 1. świadczenia pieniężne w wysokości od 721 zł do 1450 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
  1. utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
  2. pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. pracę socjalną,
 4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Zakres pomocy i zobowiązań w związku z zawartym indywidualnym program integracji.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres formy pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązuje cudzoziemca w szczególności do:

 • zameldowania się w miejscu zamieszkania,
 • zarejestrowania się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
 • uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
 • współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach (nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu),
 • podejmowania uzgodnionych działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej,
 • przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie niezwłocznie przekazuje Wojewodzie Pomorskiemu podpisany przez Cudzoziemca program integracji wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji – celem jego zatwierdzenia – zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana miejsca zamieszkania

Zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca w okresie 12 miesięcy dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

 • podjęcie pracy z możliwością zamieszkania,
 • uzyskanie mieszkania,
 • łączenie rodzin w sytuacji, jeśli rodzina mogłaby wspólnie zamieszkać,
 • konieczność specjalistycznego leczenia, wymagająca zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy to cudzoziemca oraz członków rodziny).

Wszelkie zmiany mające wpływ na realizację indywidualnego programu integracji należy wnosić do Wojewody Pomorskiego w formie pisemnej wraz z wnioskiem i uzasadnieniem o celowości dokonywanych korekt.

Przyjęcie działań wykraczających poza zatwierdzony przez Wojewodę  Pomorskiego program integracji stanowi zgodnie z art. 94 ust. 3 art. 95 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podstawę do wstrzymania bądź ograniczenia pomocy.

Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu.

Wstrzymanie pomocy

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 • niewykonywania zobowiązań przyjętych w indywidualnym programie integracji, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego,
 • wykorzystywania pomocy niezgodnie z celem przyznania,
 • udzielenia nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji,
 • pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej powyżej 30 dni,
 • wszczęcia postępowania karnego - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odmowa pomocy

Pomocy dla cudzoziemca odmawia się w przypadku, gdy:

 • po wstrzymaniu pomocy cudzoziemiec ponownie nie wykonuje uzgodnień indywidualnego programu integracji, wykorzystuje pomoc niezgodnie z celem oraz udziela nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji,
 • cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy cofnięto mu ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

Druki

Szczegółowych informacji udziela Pani Sylwia Szymczyk - pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim tel. 58 7732085 wew.110
e-mail: s.szymczyk@pcpr.powiat-gdanski.pl