Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Wykaz jednostek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz wspierające osoby w kryzysie w powiecie gdańskim

Nazwa jednostki

Adres i dane kontaktowe

Zakres udzielanej pomocy

Dni i godziny konsultacji

Kryteria dostępu

Uwagi

Pomoc prawna

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

 

 

 

83-000 Pruszcz Gdański,

ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a

 

tel. 58 773 20 85

fax 58 773 20 86

 

www.pcpr.powiat-gdanski.pl

 

mail: pcpr@powiat-gdanski.pl

 

Pomoc prawna świadczona osobiście przez radcę prawnego i polega na:

  • poinformowaniu zgłaszającej się osoby o obowiązującym stanie  prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

  • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie  niezbędnym do udzielenia pomocy.

 

Rejestracja telefoniczna

tel. 58 773 20 85

w godzinach pracy PCPR w Pruszczu Gdańskim.

 

Konsultacje:

poniedziałek,

w godz.12.00 do 16.00

 

mieszkańcy powiatu gdańskiego

 

pomoc bezpłatna

Pomoc psychologiczna

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

 

 

 

 

j.w.

 

Pomoc psychologiczna w formie konsultacji, której celem jest:

- łagodzenie objawów reakcji kryzysowej, w tym lęków i niepokojów,

- przywracanie  umiejętności samodzielnego radzenia  sobie,

- zapobieganie  pogłębiającej się dezorientacji i bezsilności,

- zadbanie o bezpieczeństwo

w sytuacjach:

problemów małżeńskich i rodzinnych, kłopotów wychowawczych, opieki nad osobą niepełnosprawną czy chorą psychicznie, przemocy, agresji, mobbingu w pracy, żałoby, wypadków komunikacyjnych i innych nagłych, trudnych  zdarzeń  losowych.

 

Rejestracja telefoniczna

tel. 58 773 20 85

w godzinach pracy PCPR w Pruszczu Gdańskim.

 

 

Konsultacje:

czwartek,

w godz.09.00 do 12.00

 

 

mieszkańcy powiatu gdańskiego

 

pomoc bezpłatna

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
i ich rodzin

 

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

 

 

j.w.

 

Pomoc terapeuty uzależnień mogą uzyskać osoby uzależnione od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i behawioralnie oraz osoby im najbliższe.

 

Pomoc obejmuje między innymi:

- zdiagnozowanie sytuacji osoby uzależnionej i jej rodziny,

- zaplanowanie  efektywnej  pomocy,

- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii,

- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu  odwykowym.

 

Rejestracja telefoniczna

tel. 58 773 20 85

w godzinach pracy PCPR w Pruszczu Gdańskim.

 

Konsultacje

Środa,

16.00 – 19.00

 

mieszkańcy powiatu gdańskiego

 

pomoc bezpłatna

Punkt Konsultacyjny dla osób stosujących przemoc

w rodzinie

 

 

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

 

 

 

j.w.

 

Konsultacje są przeznaczone w szczególności dla:

- osób skazanych za czyny związane  ze stosowaniem  przemocy w rodzinie,

- odbywających karę pozbawienia  wolności w zakładach karnych, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

- objętych procedurą „Niebieskie  Karty”,

- osób, które same zgłoszą się na konsultacje.

 

W Punkcie odbywają się konsultacje indywidualne oraz grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne.

 

Rejestracja telefoniczna

tel. 58 773 20 85

w godzinach pracy PCPR w Pruszczu Gdańskim.

 

 

 

Konsultacje:

poniedziałek,

2 razy w miesiącu,

16.00 – 19.00.

 

 

mieszkańcy powiatu gdańskiego

 

pomoc bezpłatna

Punkt pomocy psychologiczno-pedagogicznej w języku ukraińskim

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

 

 

 

j.w.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie konsultacji dla osób w kryzysie, udzielana w języku ukraińskim

 

Rejestracja telefoniczna

tel. 58 7732085

w godzinach pracy PCPR w Pruszczu Gdańskim

 

 

konsultacje:

wtorek

w godz.13.00 do 18.00.

 

 

mieszkańcy powiatu gdańskiego

 

 

pomoc bezpłatna

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

83-031 Rusocin, ul. Macieja Rataja 10.

tel. 58 91 19 36,

kom. 511 050 745

www.sow.powiat-gdanski.pl

 

mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

 

Pomoc dla osób doznających przemocy polegająca m. in. na: dokonaniu rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie i oceny ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary i jej dzieci pozostających pod jej opieką; udzieleniu pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowaniu dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie;

zdiagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie; opracowaniu indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie;

e) udzielenie poradnictwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego i w sprawach wychowawczych;

prowadzeniu grup wsparcia oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie; prowadzeniu terapii indywidualnej;

zapewnieniu przez okres do trzech miesięcy schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką.            

 

Ośrodek czynny całodobowo

 

osoby doznające przemocy w rodzinie

 

pomoc bezpłatna