Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie.

1. Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia;
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność praktycznego zastosowania metod TSR, DM lub CBT,
 • umiejętność tworzenia programów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i  Rozporządzenia MPIPS w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a w szczególności:

 • rozpoznanie sytuacji, diagnozowanie i udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie;
 • opracowanie indywidualnych planów pomocy ofierze przemocy w rodzinie;
 • udzielanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych;
 • monitorowanie sytuacji osób przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w trakcie i po pobycie w ośrodku;
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • ewaluacja efektów udzielanej pomocy;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 • stanowisko – psycholog;
 • miejsce wykonywania pracy – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Rusocin, ul. Macieja Rataja 10;
 • wymiar czasu pracy – pełny lub do uzgodnienia
 • system czasu pracy – zmianowy;
 • rodzaj umowy – umowa o pracę.

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • ewentualnie posiadane referencje;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

          „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie      pracy dla potrzebnie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych” podpisane przez kandydata.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia” w terminie do 30 stycznia 2023 r. do godziny 9.00.

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim po w/w terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:

- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodności oryginałem kserokopie: świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku;

- zaświadczenie o niekaralności.

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Figurewicz - Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rusocinie, ul. Macieja Rataja 10, tel. 58 6911936, w godzinach urzędowania SOW.

Ogłoszenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna - Kandydaci do pracy i zatrudnieni