Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w zespole ds. realizacji zadań pomocy społecznej, w wymiarze pełnego etatu

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):
 1. spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków wykształcenia:
  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. ukończył studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   - pedagogika,
   - pedagogika specjalna,
   - politologia,
   - polityka społeczna,
   - psychologia,
   - socjologia,
   - nauki o rodzinie;

d- ukończył studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
 1. wiedza z zakresu pracy socjalnej z  rodziną;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 4. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:
  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy   zastępczej,
  -ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  - ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
 5. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:

Organizacja i nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej,  a w szczególności:

 1. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 2. sporządzanie wywiadów środowiskowych u pełnoletnich wychowanków,
 3. prowadzenie dokumentacji pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę oraz usamodzielniających się,
 4. sporządzanie i weryfikacja merytoryczna indywidualnych planów usamodzielnienia,
 5. nadzór nad mieszkaniami chronionymi przeznaczonymi dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
 6. pomoc w integracji cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, repatrianta,
 7. pomoc osobom, którym przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym przygotowywanie odpowiednich decyzji administracyjnych,
 8. archiwizacja dokumentacji,
 9. obsługa systemu sprawozdawczego,
 10. współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę-  etat na zastępstwo .
 2. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a.
 3. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański w rozumieniu przepisów ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz informacje ( np.CV), o których mowa w art.22 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U.2020 poz, 1320  ze   zm) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
-   o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była    mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
-    o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzurą ,,za zgodność z oryginałem”.

VII. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim” w terminie do dnia 28.08.2023 do godz. 10.00

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR przez okres 3 miesięcy od dnia wyznaczonego terminu składania ofert. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie powyższego terminu , nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Hojczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  ul. prof. M Raciborskiego 2a  tel 58 773 20 85 w 217, w  godzinach urzędowania PCPR.

Ogłoszenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna - Kandydaci do pracy i zatrudnieni