Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Pruszczu Gdańskim.

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,  ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a
  e-mail: orzecznictwo@pcpr.powiat-gdanski.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl lub listownie na adres administratora danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydawanie orzeczeń niepełnosprawności
  lub stopniu niepełnosprawności oraz wydawania kart parkingowych i legitymacji.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym , zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, w oparciu o:
  1. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 6. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Prawo do   usunięcia   danych,   ograniczenia   ich   przetwarzania   oraz   wniesienia   sprzeciwu   wobec dalszego   przetwarzania   przysługuje   Panu/i   w   przypadku   danych   przetwarzanych bezpodstawnie.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pan/i zwykłego pobytu.
 9. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO