Aktualności

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2019

DODANO: 07-11-2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim , jak co roku zaprasza osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, do skorzystania z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji wydarzeń z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W celu ubiegania się o dofinansowanie prosimy o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2018 roku.
Szczegółowe informacje można  uzyskać pod nr telefonu 58 7732085/86 wew. 216 u Pani Lidii Czecholińskiej .

czytaj więcej » Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2019

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie zaprasza

DODANO: 30-10-2018

16 listopada (piątek) w godzinach 15.00- 19.00 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. M.Rataja 10 w Rusocinie, odbędzie się bezpłatny warsztat z szycia, na którym chętne osoby nauczą się własnoręcznie wykonywać Bożonarodzeniowe dekoracje. Zaczynamy od zrobienia zabawnego, dużego skrzata.
Chętne osoby prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58/691 19 36 bądź pisemnie na adres e-mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

                  

czytaj więcej » Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie zaprasza

Nabór na stanowisko psychologa

DODANO: 28-09-2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa w wymiarze pełnego etatu w dziale pieczy zastępczej.

czytaj więcej » Nabór na stanowisko psychologa

Moduł II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- nabór

DODANO: 24-08-2018

 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że od 3 września 2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny samorząd” w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd” ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w Krakowie (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe). W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a pokój nr 16, w terminie od 3.09 do 10.10.2018 roku. Informacja telefoniczna pod nr 58 773 02085/86 wew.216.

Druki wniosków:

czytaj więcej » Moduł II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- nabór

Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

DODANO: 02-07-2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolego,  zamieszkującym na terenie Powiatu Gdańskiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych:
- na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia
- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności  do ukończenia 24. roku życia
- osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymującymi sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności  do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a pokój 114 lub pod nr telefonu 58 7732085 wew.114 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
Załącznik do wniosku o świadczenie
Poradnik dobry start

 

czytaj więcej » Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!