Aktualności

Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 12-03-2020

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  w trosce o zdrowie zarówno klientów PCPR, jak i pracowników uprzejmie proszę o ograniczenie
w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych osobiście w tutejszym Centrum.

Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi komunikacji z pracownikami Centrum oraz załatwianie spraw administracyjnych za pomocą Internetu poprzez wiadomości e-mail oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub telefonicznie.

            W przypadku wniosków dotyczących dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnością poprzez darmowy elektroniczny System Obsługi Wsparcia, przez który należy złożyć elektronicznie wniosek logując się na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/. Wnioski za pośrednictwem SOW można składać w ramach programu Aktywny Samorząd, na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz dofinansowanie
do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.                

            W przypadku rodzin zastępczych, wstrzymuję wizyty koordynatorów i pracowników rodzinnej pieczy zastępczej  w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych do końca marca 2020 r. 
            Wizyty pracowników będą odbywać się w sytuacjach najwyższej konieczności. W sprawach bieżących proszę o kontakt  telefoniczny i mailowy z pracownikami działu rodzinnej pieczy zastępczej.

            Jednocześnie informuje, że do odwołania wstrzymuje  spotkania dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem, pod numerem telefonu 58 773 20 85 /86 lub na adres maila pcpr@powiat-gdanski.pl

Wykaz telefonów i maili do kontaktu z pracownikami PCPR.
Dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

                                                           Beata Kowalczyk
                                   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                         w  Pruszczu Gdańskim

czytaj więcej » Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Moduły, obszary programu "Aktywny Samorząd" realizowane w 2020r.

DODANO: 27-02-2020

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; (adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku
  i słuchu lub narządu słuchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzorku lub słuchu);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej,
– w kolegium,
– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym, lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Modułu I – od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r.
 2. Modułu II:
 •  od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
 • od dnia 01 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

 

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.ogr.pl  lub pod numerem telefonu do Realizatora programu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – (58) 773- 20 -85 /86 wew.216

 

czytaj więcej » Moduły, obszary programu "Aktywny Samorząd" realizowane w 2020r.

Program "Aktywny Samorząd " w 2020 r.

DODANO: 27-02-2020

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem www.pfon.org.pl

Informujemy, iż od 1 marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie do programu „Aktywny Samorząd” będzie można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia - portal- www.sow.pfron.org.pl

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Instrukcja utworzenia profilu zaufanego, linki:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

czytaj więcej » Program "Aktywny Samorząd " w 2020 r.

System Obsługi Wsparcia

DODANO: 02-01-2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. uruchomiono nabory wniosków  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych :

 • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie w ramach programu „ Aktywny Samorząd”

również  w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) wniosków na następujące zadania
 

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON  można złożyć w wersji  papierowej lub elektronicznej poprzez SOW https://sow.pfron.org.pl/

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Film informacyjny - SOW i ePUAP jak to zrobić?

 https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY

 

Dla osób chcących złożyć wnioski w siedzibie PCPR w formie tradycyjnej (papierowej), dostępne są w zakładce - do pobrania lub w zakładce Niepełnosprawność.

 

czytaj więcej » System Obsługi Wsparcia

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!