Aktualności

ODWOŁANIE KONKURSU

DODANO: 27-05-2021

Pruszcz Gdański, 27.05.2021r.

Na podstawie uchwały nr 401/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego  z dnia 11 maja 2021r. odwołuje się konkurs w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2025r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

czytaj więcej » ODWOŁANIE KONKURSU

Pomoc prawna w zakresie uzyskania zgody zastępczej sądu opiekuńczego na szczepienie przeciw COVID-19

DODANO: 25-05-2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia pomoc prawną w uzyskaniu tzw. zgody zastępczej sądu opiekuńczego na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19 u ww. osób. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury związanej z uzyskaniem zastępczej zgody sądu opiekuńczego na szczepienie przeciwko COVID-19 prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku pod numerem telefonu 58 326-87-34Pomocy prawnej pro bono udzieli radca prawny Agnieszka Zabłocka – poza godzinami pracy w ROPS.

W myśl obecnie obowiązujących regulacji prawnych, wykonanie jakiejkolwiek interwencji medycznej (udzielenie świadczenia zdrowotnego – w tym szczepienia) wymaga zgody osoby uprawnionej. W związku z powszechną akcją szczepień pojawił się problem w grupie seniorów i osób z niepełnosprawnościami, które nie są ubezwłasnowolnione, a których stan zdrowia z powodu choroby - wyklucza świadome wyrażenie swojej woli w zakresie wyrażenia zgody na szczepienie przeciwko COVID-19. W takich sytuacjach o zaszczepieniu nie może zdecydować rodzina, może to zrobić tylko sąd opiekuńczy. Jeśli senior lub osoba z niepełnosprawnością przebywa w placówce  opiekuńczej całodobowego pobytu, wniosek do sądu w sprawie wyrażenia zgody na zabieg medyczny składa taka placówka. W sytuacji kiedy taka osoba przebywa w domu, członek rodziny ew. opiekun faktyczny opiekujący się nim na co dzień, przy spełnieniu określonych warunków może złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o zgodę na działanie medyczne w postaci szczepienia przeciwko COVID-19. Wniosek do sądu rodzinnego może także złożyć lekarz  wystawiający skierowanie na szczepienie .

czytaj więcej » Pomoc prawna w zakresie uzyskania zgody zastępczej sądu opiekuńczego na szczepienie przeciw COVID-19

TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO W ROKU 2021

DODANO: 28-04-2021

Z przyjemnością informujemy, że ponownie po przerwie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  zaprasza,  wszystkie rodziny zastępcze na  spotkanie grupy wsparcia, które  będą odbywać się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego,  w sali szkoleniowej  PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a w terminach:

RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE I ZAWODOWE:

06.05.2021 godz. 1730 – 1930
10.06.2021 godz. 1730 – 1930
08.07.2021 godz. 1730 – 1930
05.08.2021 godz. 1730 – 1930
09.09.2021 godz. 1730 – 1930
07.10.2021 godz. 1730 – 1930
04.11.2021 godz. 1730 – 1930
02.12.2021 godz. 1730 – 1930

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE:

05.05.2021 godz. 1330 – 1530
07.07.2021 godz. 1330 – 1530
08.09.2021 godz. 1330 – 1530
03.11.2021 godz. 1330 – 1530

W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczyć będzie Pani Anna Wilk pedagog z wieloletnim dościadczeniem.
Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

czytaj więcej » TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO W ROKU 2021

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

DODANO: 06-04-2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel w 2021 roku Fundusz zabezpieczył 50 mln zł.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.
Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:

  • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
  • transportu;
  • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
  • organizacji opieki domowej;
  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
  • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Nie jest to katalog zamknięty. Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania.
Wzory wniosków o przyznanie finansowania albo dofinansowania w Module IV zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania. Wnioski mogą być składane przez samorządy w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2021 r. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.
Oddział Pomorski - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk
tel: 0*58 350 05 00, fax: 0*58 552 28 06
e-mail: gdansk@pfron.org.plhttp://www.pfron.org.pl/

Dokumenty programowe

czytaj więcej » Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!