Aktualności

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „ Leśny” w Zaskoczynie

DODANO: 06-02-2017

Na terenie Powiatu Gdańskiego działa Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie. Jest przeznaczony dla dorosłych kobiet psychicznie chorych – 42 miejsca i niepełnosprawnych intelektualnie – 58 miejsc. Pokoje dla pensjonariuszek są 1, 2, 3 osobowe, komfortowo umeblowane z instalacją RTV. Każdy pokój posiada własny węzeł sanitarny. Do dyspozycji mieszkanek są: pokoje dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, biblioteka z czytelnią, kaplica, pokoje gościnne oraz podręczne kuchenki i pralnie. Miesięczny koszt utrzymania mieszkanki w DPS Leśny w Zaskoczynie w od 1 marca 2016 roku wynosi – 3.616,88
Szczegóły na stronie internetowej  www.dps.powiat-gdanski.pl 
Na dzień 6 lutego 2017r Dom posiada dwa wolne miejsca dla pań z upośledzeniem umysłowym lub psychicznie chorych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  z PCPR z Panią Wandą Binkowską, nr tel. 58 773 20 85/86

czytaj więcej » Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „ Leśny” w Zaskoczynie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej

DODANO: 01-02-2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański.
 Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe,
 2. udokumentowany dwuletni staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z księgowością,
 3. znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej i budżetowej,
 4. znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych oraz operacji finansowych,
 5. znajomość procedury postepowania egzekucyjnego w administracji ,
 6. znajomość ustawy o finansach publicznych  oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. znajomość obsługi komputera,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych,
 2. samodzielność, kreatywność w działaniu,
 3. umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie ewidencji księgowej dochodów,
- wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-ksiegowego, uzgadnianie stanów i obrotów kont księgowych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń z kontrahentami,
- prowadzenie windykacji należności pcpr,
- współpraca w zakresie sporządzania obowiązujących sprawozdań opisowych oraz okresowych ocen realizacji planu finansowego pcpr,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
- przeprowadzanie inwentaryzacji stanu należności wynikających z kont księgowych,
- analiza i weryfikacja stanów kont księgowych,

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16
 2. wymiar czasu pracy – pełny;
 3. system czasu pracy – jednozmianowy,
 4. rodzaj umowy- umowa o pracę na czas określony,
 5. warunki  stanowiska- praca w pomieszczeniu biurowym, praca przy komputerze, obsługa sprzętu biurowego.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim w grudniu 2016 , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%          

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje ( np. CV), o których mowa w art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  tj. imię ( imiona) i nazwisko , imiona rodziców, datę urodzenia , miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji ), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 5. aktualne oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty -  list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.  Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)” i podpisane przez Kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w terminie do dnia 27.02.2017 do godziny 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów  nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby , które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim (www.pcpr.powiat-gdanski.pl).
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąc od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru , nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

 

czytaj więcej » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej

Bezpieczny i Aktywny Senior

DODANO: 24-01-2017

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię  "Bezpieczny i Aktywny Senior" . Głownym jej celem  jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii  jest uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz aktywizacji osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.
Drugim z filarów kampanii jest szeroko rozumiana aktywność społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii w tym obszarze jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.
W załączeniu materiały informacyjne:

Bezpieczny i Aktywny Senior- informator
Bezpieczny i Aktywny Senior- ulotka

czytaj więcej » Bezpieczny i Aktywny Senior

Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w roku 2017

DODANO: 27-12-2016

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  informuje, że na stronie internetowej w zakładce – niepełnosprawność – rehabilitacja społeczna lub druki do pobrania oraz  w siedzibie PCPR ( pokój nr 3) są dostępne druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w roku 2017 z zakresu:

- dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 - dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

- dofinansowania do zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym w zwiazku z ich indywidualnymi potrzebami

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami  prosimy składać  w PCPR po 1 stycznia 2017, przesłane w terminie wcześniejszym , będą odsyłane z decyzją odmowną.

Szczegółowe informacje  -  http://www.pcpr.powiat-gdanski.pl/strona/menu/14_rehabilitacja_spoleczna

czytaj więcej » Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w roku 2017

Życzenia świąteczne

DODANO: 25-12-2016

Niech radosne dni Świąt Bożego Narodzenia upłyną w miłości, spokoju i dobrym zdrowiu,
a wszystkie dni Nowego Roku  2017 przepełnione będą szczęściem, wzajemnym szacunkiem oraz zadowoleniem z podjętych życiowych wyzwań.

                                                                   życzy

                                               Beata Kowalczyk
                                dyrektor Powiatowego Centrum
                       Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
                                      wraz z pracownikami

                          Znalezione obrazy dla zapytania ostrokrzew wektor darmowe

czytaj więcej » Życzenia świąteczne

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!