Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

Celem warsztatu jest:

  •  aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  •  stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnicy warsztatów

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest orzeczenie o znacznym lub miarkowanym stopniu niepełnosprawności wydawane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   Osoby niepełnosprawne muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zasady funkcjonowania warsztatu

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

  •  podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  •  potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
  •  przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

Informacje dodatkowe

Udział w codziennych  7 godzinnych zajęciach w WTZ jest bezpłatny, uczestnicy są dowożeni  z miejsca zamieszkania  do warsztatu samochodem dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością ( jeżeli wynika to z opracowanego Indywidualnego Programu Rehabilitacji).

Warsztaty Terapii Zajęciowej są finansowane ze środków PFRON (90%) oraz powiatu (10%)


Adresy Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Gdańskiego:

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Kolniku (gmina Pszczółki)
prowadzony przez Fundację  "Żyć Godnie"
83-032 Kolnik  ul. Dębowa 4
tel. 58 683 95 29

http://www.zycgodnie.pl/warsztat-terapii-zajeciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rotmance (gmina Pruszcz Gdański)
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim
83-010 Straszyn,
Rotmanka ul. Gerberowa 16
tel. 58 773 21 00

e-mail: psouupruszcz@poczta.onet.pl   
http://psouupruszcz.org.pl/index.php/wtz

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym (gmina Kolbudy)
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Łapino Dolne ul. Sienkiewicza 50
tel.
694 464 417
e-mail:  wtzlapino@caritas.gda.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole (gmina Suchy Dąb)
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej
83-022 Krzywe Koło 36
tel. 58 692 71 13

e-mail: centumkrzywekolo@caritas.gda.pl

 

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587)