Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Rehabilitacja zawodowa

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Zadania realizowane ze środków PFRON

Ze środków Funduszu mogą być realizowane w części lub całości, następujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej:

  1. zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  2. zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu,
  3. zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy na którym zatrudniona będzie osoba niepełnosprawna,
  4. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu
  5. udzielanie jednorazowego dofinansowania osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej,
  6. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej,
  7. finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu,
  8. zwrot kosztów szkoleń organizowanych dla osób niepełnosprawnych przez pracodawcę.

Gdzie można uzyskać szczegółowych informacji

W dniu 08.09.2008 r. Zarząd Powiatu Gdańskiego podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Gdańska na realizację części zadań PFRON przez  Gdański Urząd Pracy w Gdańsku, zainteresowane osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Gdańskiego uzyskają szczegółowe informacje pod adresem:

Gdański Urząd Pracy w Gdańsku

 ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk
tel. centrali: 58 743 13 00
faks: 58 302 04 99

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach. 7:30 - 15:30

Obsługa Klientów  w godzinach. 8:00 - 14:00

Szczegółowe informacje dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy  można znaleźć na stronie https://gdansk.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych