Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych

Skład osobowy

Skład osobowy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 75/2023 Starosty Gdańskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

  1. Pani  Mirosława Dombrowska - przedstawicielka jednostki samorządu terytorialnego
  2. Ks. Prałat Stanisław Łada - przedstawiciel organizacji pozarządowej
  3. Pani  Elżbieta Prymaczek - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego
  4. Pani  Aleksandra Romanowska - przedstawicielka organizacji pozarządowej
  5. Pan Piotr Chajewski - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa prawna

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy starostwie, Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych pełniące funkcję organu opiniodawczo   doradczego.

Do zadań Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja i tryb działania Rady

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo ? doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Obsługę organizacyjno - techniczną Powiatowej Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.