Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych

Skład osobowy

Skład osobowy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej Zarządzeniem Nr 135/2019 Starosty Gdańskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

  1. Pani  Teresa Loranty - przedstawicielka jednostki samorządu terytorialnego
  2. Ks. Prałat Stanisław Łada - przedstawiciel organizacji pozarządowej
  3. Pani  Elżbieta Prymarczek - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego
  4. Pani  Aleksandra Romanowska - przedstawicielka organizacji pozarządowej
  5. Pan Piotr Skiba - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa prawna

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy starostwie, Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych pełniące funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

Zadania Rady

Do zadań Rady należy:

  • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw
  • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
  • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja i tryb działania Rady

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo ? doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Obsługę organizacyjno - techniczną Powiatowej Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych wybrała ze swojego grona przewodniczącą Panią Aleksandrę Romanowską