Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Nabór na wolne stanowisko psychologa w PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko psychologa w dziale pieczy zastępczej, w wymiarze pełnego etatu.

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):
 1. wykształcenie wyższe magisterskie kierunek: psychologia,
 2. co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
 1. doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy
  z dzieckiem i rodziną.
 2. dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. mile widziane posiadanie prawo jazdy kategorii B;
 1. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku psychologa:
 1. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka.
 2. Prowadzenia konsultacji psychologicznych, poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępcze.
 3. Sporządzanie, zgłaszanego do adopcji dziecka, opinii.
 4. Wydawanie opinii psychologicznych.
 5. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dzieci umieszczonych
  w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
 6. Przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka .
 7. Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzicom dzieci objętych tą pieczą .
 8. Wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka .
 9. Zapewnianie pomocy psychologicznej osobom usamodzielnianym.
 10. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę-  etat.
 2. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a.
 3. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański w rozumieniu przepisów ustawy
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz informacje ( np.CV), o których mowa w art.22 1 ustawy
   z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U.2020 poz, 1320  ze   zm)
  z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była    mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzurą ,,za zgodność z oryginałem”.

VII. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim” w terminie do dnia 30.01.2023 do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kardach PCPR przez okres 3 miesięcy od dnia wyznaczonego terminy składania ofert. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie powyższego terminu , nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Pan – Marek Hojczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  ul. prof. M . Raciborskiego 2a  tel 58 773 20 85 w 217, w  godzinach urzędowania PCPR.

Ogłoszenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna - Kandydaci do pracy i zatrudnieni