Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Nabór na wolne stanowisko pracy - pedagoga

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i rodziną,
 • wiedza ogólna z zakresu kryzysu rodziny i interwencji kryzysu.
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pedagoga:

 • rozpoznanie sytuacji, diagnozowanie i udzielania pomocy pedagogicznej ofiarom przemocy w rodzinie,
 • opracowanie indywidualnych planów pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
 • udzielanie  poradnictwa i konsultacji wychowawczych,
 • prowadzenie grup wsparcia i edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie w tym dzieci i młodzieży,
 • monitorowanie sytuacji osób przebywających w specjalistycznym ośrodku wsparcia w trakcie i po pobycie w ośrodku,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • ewaluacja efektów udzielanej pomocy,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

Warunki pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etat.
 • miejsce świadczenia pracy – siedziba Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 83-031 Rusocin, ul. Macieja Rataja 10.
 • praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art.22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  tj. Imię ( imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe ( wskazane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające wymagający staż pracy,
 • oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętności,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada  2008r. o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzurą ,,za zgodność z oryginałem”

Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pedagoga w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w ” w terminie do dnia 29.09.2022 do godz. 9.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  tych danych osobowych, będą one niszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych  nie będą informowane.

Dokumenty kandydata wybranego  w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kardach PCPR przez okres 3 miesięcy od dnia wyznaczonego terminy składania ofert. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie powyższego terminu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Pani Agnieszka Figurewicz tel. 58 6911936.

 

Ogłoszenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy