Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Nabór na stanowisko psychologa

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Rusocinie

1. Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia;
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność praktycznego zastosowania metod TSR, DM lub CBT,
 • umiejętność tworzenia programów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i  Rozporządzenia MPIPS w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a w szczególności:

 • rozpoznanie sytuacji, diagnozowanie i udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie;
 • opracowanie indywidualnych planów pomocy ofierze przemocy w rodzinie;
 • udzielanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych;
 • monitorowanie sytuacji osób przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w trakcie i po pobycie w ośrodku;
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • ewaluacja efektów udzielanej pomocy;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 • stanowisko – psycholog;
 • miejsce wykonywania pracy – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, Rusocin, ul. Macieja Rataja 10;
 • wymiar czasu pracy – pełny lub do uzgodnienia
 • system czasu pracy – zmianowy;
 • rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo.

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • ewentualnie posiadane referencje;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

          „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie      pracy dla potrzebnie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych” podpisane przez kandydata.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia” w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych  nie będą informowane.

Dokumenty kandydata wybranego  w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kardach PCPR przez okres 3 miesiąca od dnia wyznaczonego terminy składania ofert. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie powyższego terminu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodności oryginałem kserokopie: świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku;
- zaświadczenie o niekaralności.

Dodatkowych informacji udziela Pan – Marek Hojczyk zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M . Raciborskiego 2a  tel 58 773 20 85 w 217, w  godzinach urzędowania PCPR.

Ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy