Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Dom Pomocy Społecznej informacje

Domy pomocy społecznej są formą opieki instytucjonalnej, w których przebywają osoby nie mogące żyć samodzielnie ze względu na stan zdrowia, trudną sytuację rodzinną, pewne uwarunkowania społeczne i finansowe.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dnia. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

1) osób w podeszłym wieku

2) osób przewlekle somatycznie chorych

3) osób przewlekle psychicznie chorych

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

6) osób niepełnosprawnych fizycznie

7) osób uzależnionych od alkoholu (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

Dom pomocy społecznej może być prowadzony łącznie dla:

1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (art. 56a ustawy o pomocy społecznej).

 Podstawa prawna funkcjonowania DPS

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Na terenie powiatu gdańskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie gmina Trąbki Wielkie.

Dom dysponuje 42 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 58 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie..

Pokoje są 1, 2, 3 osobowe, komfortowo umeblowane z instalacją RTV. Każdy pokój posiada własny węzeł sanitarny. Do dyspozycji mieszkanek są: pokoje dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, biblioteka z czytelnią, kaplica, pokoje gościnne oraz podręczne kuchenki i pralnie.

Dom Pomocy Społecznej “Leśny”
Zaskoczyn 11  83-041 Mierzeszyn

dps.sekretariat@powiat-gdanski.pl

tel+48 58 682 81 14
wew. 101 – sekretariat
wew. 111 – sekretariat fax

Szczegóły na stronie internetowej  www.dps.powiat-gdanski.pl