Archiwalna Strona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Aktualności

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – 2022 r.

DODANO: 07-12-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III' w roku 2022.

Wsparcie dostępne jest w ramach: 

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

 1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 1. 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 300.000,00 zł dla autobusów;
 1. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu
 2.  obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby  niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację       przeciwdziałającą  degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

      6. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w   ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami    wykonawczymi.

Więcej informacji o programie dostępne na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Procedury realizacji programu i załączniki:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie od 1 do 11 lutego 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłymbezpośrednio do Pomorskiego Oddziału PFRON.

Dokumenty do pobrania- WNIOSEK

czytaj więcej » PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

DODANO: 29-11-2021

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że Zarząd Powiatu Gdańskiego Uchwałą 494/2021 z dnia 26 listopada 2021roku przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekty dokumentów :

-  „Powiatowa Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gdańskiego na lata 2022 – 2030”,

-  „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Gdańskim na lata 2022- 2030”,

- „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022 – 2030”

Konsultacje maja na celu poznanie opinii mieszkańców Powiatu Gdańskiego dotyczących zakresu merytorycznego projektów o których mowa powyżej.

Konsultacje społeczne będą trwały od 29 listopada do 20 grudnia 2021 roku.

Konsultacje społeczne będą realizowane poprzez następujące formy:

 1. przyjmowanie uwag na piśmie przesyłanych na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  83-000 Pruszcz Gdański, ul. prof. M.  Raciborskiego 2a z dopiskiem konsultacje społeczne „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gdańskiego na lata 2022 – 2030”, lub  „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Gdańskim na lata 2022- 2030” lub „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022 – 2030”.
 2. przesyłanych w formie elektronicznej na adres pcpr@powiat-gdanski.pl
 3. lub sekretariat@pcpr.powiat-gdanski.pl

Do udziału w konsultacjach społecznych są uprawnieni wszyscy mieszkańcy Powiatu Gdańskiego.

Uchwała Nr 494/2021 Zarządu Powiatu  Gdańskiego  z dnia 26 listopada 2021roku,

Projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gdańskiego na lata 2022 – 2030”,

Projekt  „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Gdańskim na lata 2022- 2030”, 

Projekt „Powiatowego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022 – 2030”.

 

czytaj więcej » Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

DODANO: 23-11-2021

Działając na podstawie na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm.), w związku z art. 11, art. 13 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), Zarząd Powiatu Gdańskiego Uchwałą Nr 490/2021 z dnia  19 listopada 2021 r. po rozpatrzeniu złożonych ofert w konkursie na realizację okresie od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące dokonał wyboru oferty Fundacji Pomorski Instytut Edukacji.

Uchwała Nr 490/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 listopada 2021roku

czytaj więcej » Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

DODANO: 21-11-2021

  Z okazji święta pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, pragnę złożyć wszystkim jednostkom, służbom i pracownikom zaangażowanym w proces szeroko rozumianej pomocy społecznej życzenia wytrwałości i satysfakcji z pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
    Zawód pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, terapeuty zajęciowego, czy innego specjalisty pracy socjalnej to nie tylko zdobyty dyplom i fachowa wiedza, ale także empatia, tak ważna w procesie wspierania osób i ich rodzin. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia.
    Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją, abym mogła złożyć życzenia i serdecznie podziękować za wykonywana pracę nie tylko pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale też wszystkim, którzy na co dzień z nami współpracują i bez których nasza praca nie byłaby „pełna”, a w szczególności pracownikom :

 • Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • Środowiskowych Domów Samopomocy, placówek opiekuńczo – wychowawczych w Bielkówku i Straszynie,
 • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

   Życzę, by wykonywana praca przynosiła efekty, dawała zadowolenie i poczucie dobrze spełnionej misji, a ponieważ ostatni czas jest okresem ogromnego stresu, wzmożonego wysiłku i zmaganiem się z nowymi wyzwaniami, życzę również dużo zdrowia i czasu dla siebie i swoich bliskich.
     21 listopada jest również Dniem Życzliwości i Pozdrowień, więc życzę także Wszystkim ogromnej życzliwości dla siebie i otoczenia.

                                                          

                                                         Beata Kowalczyk
                                                               dyrektor
                                      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                       w Pruszczu Gdańskim

 

czytaj więcej » 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2022

DODANO: 11-11-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim , jak co roku zaprasza osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, do skorzystania z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji wydarzeń z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W celu ubiegania się o dofinansowanie prosimy o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2021 roku.

Druk wniosku pdf  word

W związku z panującą pandemią dokumenty prosimy pozostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do PCPR z prawej strony budynku lub prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną.

Skrzynka została umieszczona przy wejściu do PCPR z prawej strony budynku. Prosimy o pozostawianie korespondencji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 .W przypadku konieczności pozostawienia większej liczby dokumentów, które nie zmieszczą się do skrzynki prosimy o kontakt pod nr 58 / 773 20 85
W celu lepszej komunikacji prosimy o dołączenie do przekazywanej korespondencji kontaktowego numeru telefonu. Za pisma pozostawione w innych godzinach lub dniach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  nie bierze odpowiedzialności.

Ponadto od 10.11.2021 r. Wniosek w formie elektronicznej można składać w portalu SOW https://sow.pfron.org.pl/  wraz z załącznikami. Więcej  informacji na temat ww. dofinansowania  można  uzyskać pod nr telefonu 58/ 773-20-85/86 wew. 216 – dział PFRON

czytaj więcej » Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2022

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona