Aktualności

PROJEKT „WSPARCIE TO PODSTAWA” rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim

DODANO: 13-08-2021

Celem projektu Wsparcie to podstawa”  jest zapewnienie wsparcia rodzinom, których funkcjonowanie zostało zaburzone przez np. stopień niepełnosprawności dziecka/dzieci, zaburzenia psychiczne czy rozstanie/rozwód rodziców. Przewidziano wsparcie profilaktyczne dla rodzin, dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, szczególnie z rozpoznaniem zaburzeń́ zachowania i emocji, w formie usług wsparcia psychoterapeutycznego, psychospołecznego, których celem jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Ponadto projekt ma umożliwić polepszenie funkcjonowania społecznego jak i poziomu adaptacji potraumatycznej w życiu rodzinnym i społecznym.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym w szczególności dzieci i młodzież w wieku 0 – 6 lat, młodzież w wieku 12 – 21 lat oraz ich rodziny/opiekunowie prawni. Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają:

 • Rodziny, które borykają się z problemami (m. in. niepełnosprawności, zaburzenia psychiczne, problemy wychowawcze, z relacjami, komunikacją, rozstaniem/rozwodem) doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia;
 • Rodziny z dziećmi w wieku 0 – 21 lat borykającymi się z problemami m. in. rozwojowymi, psychicznymi, psychospołecznymi, uzależnieniami, samookaleczeniami, nerwicami, fobiami;
 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci borykający się z powyższymi problemami;
 • Rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, rodziny korzystające z PO PŻ

Beneficjentami projektu mogą zostać rodziny zamieszkałe na obszarze powiatu gdańskiego:

 • Pruszcz Gdański (gmina miejska i wiejska)
 • Przywidz
 • Pszczółki
 • Trąbki Wielkie
 • Kolbudy
 • Suchy Dąb
 • Cedry Wielkie

Naszym beneficjentom zapewniamy takie formy wsparcia jak:

 • Wystawienie i omówienie pogłębionej diagnozy stanu psychicznego
 • Psychoterapia rodzinna/indywidualna
 • Psychiatria
 • Coaching społeczny
 • Kursy psychoedukacyjne
 • Mediacje

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim oraz naszą osobą pierwszego kontaktu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83-000 Pruszcz Gdański ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a,
telefon: (58) 773 20 85, (58) 773 20 86, mail: pcpr@powiat-gdanski.pl  , pracownik socjalny - Sylwia Szymczyk
 

Osoba pierwszego kontaktu- Paweł Fila tel.: (+48) 510-102-452    mail:  pf.pierwszykontakt@gmail.com

Projekt: „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPPM.06.02.01-22-0001/20 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej » PROJEKT „WSPARCIE TO PODSTAWA” rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim

Bieg Drogą Dobra 2021

DODANO: 09-08-2021

Zachęcamy do udziału  w imprezie  Bieg Drogą Dobra 2021 

Bieg odbędzie się 19 września w Bąkowie i zostanie podzielony zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 • 8:00 – otwarcie biura zawodów
 • 9:30 – bieg dzieci w wieku do 5 lat
 • 9:45 – bieg dzieci w wieku 6-9 lat (dziewczynki)
 • 10:00 – bieg dzieci w wieku 6-9 lat (chłopcy)
 • 10:10 – bieg dzieci w wieku 10-12 lat oraz dla osób z niepełnosprawnościami (dziewczynki)
 • 10:20 – bieg dzieci w wieku 10-12 lat oraz dla osób z niepełnosprawnościami (chłopcy)
 • 10:30 – bieg dzieci w wieku 13-15 lat 
 • 11:00 – bieg główny (10 km)
 • 11:10 – marsz nordic walking (5 km)
 • 13:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczenia nagród
 • 13:30 – ceremonia zakończenia zawodów
  Szczegóły imprezy na stronie :   https://www.caritas.gda.pl/bieg-droga-dobra-2021/  oraz   https://elektronicznezapisy.pl/event/6186/strona.html

Nie może nas tam zabraknąć !

 

czytaj więcej » Bieg Drogą Dobra 2021

Nierozstrzygnięty konkurs na placówkę opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi

DODANO: 06-08-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że zgodnie z  Uchwałą nr 404/2021 z dnia 11 maja 2021 roku Zarządu Powiatu Gdańskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r, zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków , w tym z 4 miejscami interwencyjnymi z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące  nie wpłynęła żadna oferta dotycząca ww. ogłoszenia, w związku z czym konkurs nie został rozstrzygnięty.

czytaj więcej » Nierozstrzygnięty konkurs na placówkę opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

DODANO: 30-07-2021

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji  zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r. z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące”.

         Działając na podstawie na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm.), w związku z art. 11, art. 13 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), Zarząd Po1iatu Gdańskiego Uchwałą Nr 433/2021 z dnia  27 lipca 2021 r. po rozpatrzeniu złożonych ofert w konkursie na realizację w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r.  z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące”., zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego  dokonał wyboru oferty  Fundacji  „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku.

Na realizację zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu przyznano środki publiczne, w formie dotacji, w wysokości:

w roku 2021 – 212.800,00 zł
w roku 2022 – 655.200,00 zł
od I - VIII 2023 – 448.000,00 zł
w sytuacji przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące:
od IX – XII 2023 – 224.000,00 zł
w roku 2024 – 688.800,00 zł
w roku 2025 – 470.400,00 zł.

Uchwała nr 433/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 lipca 2021r.

czytaj więcej » Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Projekt - Inspiratorium Aktywności Zawodowej

DODANO: 23-07-2021

Fundacja Aktywności Zawodowej zaprasza do udziału w projekcie Inspiratorium Aktywności Zawodowej mającego na celu wsparcie aktywizacji zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie naszego województwa. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2020 pn. „POKONAMY BARIERY”.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, które pozostają bez zatrudnienia. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. Ponadto mogą wziąć udział w różnorodnych szkoleniach  i kursach oraz płatnych, trzymiesięcznych stażach.
Projekt kierowany jest do osób które:

 • mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieszkają w województwie pomorskim
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są w wieku produkcyjnym,
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS,
 • nie posiadają uprawnień emerytalnych,
 • osób pozostających bez zatrudnienia,
 • nie są uczestnikami innych projektów aktywizacyjnych finansowanych z PFRON.

W ramach projektu beneficjenci mają zapewnione:

 • profesjonalne doradztwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • wsparcie psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • spotkania z biznesem,
 • pośrednictwo pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu:
Informacje o projekcie
Plakat informacyjny

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacji udziela:

Dominika Cirocka tel.: 507 202 270
Fundacja Aktywności Zawodowej
al. Grunwaldzka 103 lok. 4.01.d
80-244 Gdańsk
www.faz.org.pl
tel: 736 858 551

czytaj więcej » Projekt - Inspiratorium Aktywności Zawodowej

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!