Aktualności

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

DODANO: 30-10-2020

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa, na prośbę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poszukujemy wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w celu zachowania ciągłości opieki nad mieszkańcami.
Chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail:  wzk@powiat-gdanski.pl

czytaj więcej » POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Projekt PFRON "POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY"

DODANO: 16-10-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Po kontakcie PFRON wysyła formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

1. Ulotka informacyjna o projekcie;

2. Formularz zgłoszeniowy

 
 
czytaj więcej » Projekt PFRON "POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY"

Oferta Policealnej Szkole Medycznej REMEDIUM

DODANO: 08-09-2020

Policealna  Szkoła  Medyczna REMEDIUM

oferuje Młodzieży i Dorosłym  bezpłatne kształcenie na kierunkach:

• Terapeuta zajęciowy – 2 lata

• Technik masażysta – 2 lata

• Opiekun medyczny – 1 rok

• Higienistka stomatologiczna – 2 lata

• Asystentka stomatologiczna – 1 rok

• Technik elektroradiolog – 2,5 roku

• Technik usług kosmetycznych – 2 lata

• Opiekunka Dziecięca – 2 lata

ZAJĘCIA I ZAPISY:

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chopina 3

policealnaszkola.med@remedium.med.pl

Telefon : 577 580 190, 510 941 211

czytaj więcej » Oferta Policealnej Szkole Medycznej REMEDIUM

Uwaga Studenci, trwa nabór do programu "Aktywny Samorząd"

DODANO: 03-09-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że w terminie od 1 września 2020r. do 10 października 2020r. trwa nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny samorząd” w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

O wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd” ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w powiecie gdańskim  (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe)

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

        a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

        b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  – do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,  może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

 

Informujemy, iż od 1 marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie
do programu „Aktywny Samorząd” będzie można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia - portal- www.sow.pfron.org.pl

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

 

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

 

czytaj więcej » Uwaga Studenci, trwa nabór do programu "Aktywny Samorząd"

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!