Aktualności

Bezpłatne kursy z nowych technologii dla dzieci z pieczy zastępczej

DODANO: 31-03-2021

Fundacja Sarigato i jej społeczność Hakersów ponownie startują z bezpłatnymi semestralnymi kursami z nowych technologii 2020/2021. Spotkania online odbywają się raz w tygodniu, popołudniami w grupach kilkuosobowych. Kursy trwają do końca czerwca. Celem Hakersów jest wspieranie w rozwoju i usamodzielnianiu się dzieci, które mają trudniejszą sytuację. Dlatego zapraszają podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych , świetlic środowiskowych, rodzin zastępczych czy rodzin, które są pod opieką miejskich ośrodków pomocy społecznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 kwietnia 2021 roku. Liczba miejsc jest ograniczona!

Opis poszczególnych kursów oraz link do zgłoszeń można znaleźć na stronie:

https://hakersi.pl/ruszamy-z-nowym-semestrem-zapisz-sie/

Pierwsze kursy startują już od 8 kwietnia.

czytaj więcej » Bezpłatne kursy z nowych technologii dla dzieci z pieczy zastępczej

Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

DODANO: 18-02-2021

 W związku z obchodzonym 22 lutego DNIEM OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 22-28 lutego 2021 r. po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Z tej okazji w dniach 22 - 26 lutego 2021 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie organizuje dyżury specjalistów - psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem przemocy w rodzinie będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji i porady specjalistycznej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 691 19 36 lub 511 050 745 w godzinach od 8.00 do 14.00.
W dnach 22 – 28 lutego 2021 w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim prokuratorzy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych pod numerem telefonu 58 304 00 79.

Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim potrzebującym  pomocy.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać  również ze wsparcia świadczonego przez podmioty oferujące pomoc materialną i niematerialna finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości.   Ich pełna i na bieżąco aktualizowana lista jest dostępna za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie Funduszu pod adresem:  https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
lub w rozmowie z konsultantem pod nr infolinii  222-309-900 
Aktualna lista jest również dostępna  pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl/sites/default/files/pages/files/lista_punktow_swiadczacych_pomoc_finansowana_ze_srodkow_fs_-_2021.pdf

czytaj więcej » Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Nabór na stanowisko psychologa w dziale pieczy zastępczej

DODANO: 13-02-2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa w dziale pieczy zastępczej.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. wykształcenie wyższe magisterskie kierunek: psychologia,
 2. co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i rodziną.
 2. dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. mile widziane posiadanie prawo jazdy kategorii B;

III. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku psychologa:

 1. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka.
 2. Prowadzenia konsultacji psychologicznych, poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępcze.
 3. Sporządzanie, zgłaszanego do adopcji dziecka, opinii.
 4. Wydawanie opinii psychologicznych.
 5. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
 6. Przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka .
 7. Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzicom dzieci objętych tą pieczą .
 8. Wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka .
 9. Zapewnianie pomocy psychologicznej osobom usamodzielnianym.
 10. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 3/4 etatu.
 2. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,ul. prof. M. Raciborskiego 2a.
 3. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również kontaktu telefonicznego.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

czytaj więcej » Nabór na stanowisko psychologa w dziale pieczy zastępczej

Program "Aktywny Samorząd " w 2021 r.

DODANO: 02-02-2021

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem www.pfon.org.pl

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i    uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Instrukcja utworzenia profilu zaufanego, linki:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021r.:

czytaj więcej » Program "Aktywny Samorząd " w 2021 r.

Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

DODANO: 01-02-2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza rekrutacje na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w dziale pieczy zastępczej

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie- wyższe o kierunku  pedagogika, psychologia lub  nauki o rodzinie,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
 1. posiadanie prawo jazdy kategorii B;
 2. możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 3. znajomość nowoczesnych technik informatycznych;
 4. znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. ustawy o pomocy społecznej;
  3. ustawy o samorządzie powiatowym;
  4. ustawy o ochronie danych osobowych;
  5. ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  6. ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 1. Zakres zadań na stanowisku

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , a w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2.  przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. współpraca w opracowaniu planu pracy z rodziną naturalną;
 4.  pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 5.  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;
 6. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 7. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 8. współpraca w opracowaniu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 9.  współpraca przy wydawaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 10. wydawanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz innych opinii na ich temat wymaganych niniejszą ustawą;
 11. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 12. współpraca z rodzinami zastępczymi w zakresie monitorowanie zadań realizowanych przez wolontariuszy,
 13. sporządzanie informacji statystycznych i analiz.
 1.  Warunki pracy na stanowisku

Miejsce pracy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – teren powiatu gdańskiego.
Wymiar czasu pracy – zastępstwo, pełen etat.
Praca na przedmiotowym stanowisku -jest to praca głównie w terenie ( również w godzinach popołudniowych). Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu gdańskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką specjalisty pracy z rodziną).
Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!